Dokument niezbędny na budowie

Opracowanie: Domowy.pl; Data publikacji: 2014-05-13
 • Do notesu
 • duże
 • Wyślij znajomemu…

Wpisów do dziennika budowy mogą dokonywać tylko uprawnione osoby

Dziennik budowy jest dokumentem urzędowym towarzyszącym każdej inwestycji, która wymaga pozwolenia na budowę. Rejestruje się w nim przebieg prac budowlanych i wszelkie zdarzenia, które mają miejsce w trakcie realizacji.

[koniec abstraktu]

Niezbędnym dokumentem urzędowym, w który powinien zaopatrzyć się inwestor, jest dziennik budowy (do pobrania w inspektoracie, wydawany po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę). Jest on konieczny dla każdej inwestycji, która wymaga pozwolenia na budowę. Zapisuje się w nim przebieg robót budowlanych oraz zdarzenia zaistniałe w toku prowadzonych na budowie prac. Jest to zeszyt formatu A4 z ponumerowanymi stronami, opieczętowanymi przez organ wydający dokument (dziennik nabyty poza urzędem również powinien mieć urzędowo opieczętowane strony). Strony w dzienniku budowy są podwójne, co umożliwia tworzenie kopii i chroni dokument przed zdekompletowaniem. Dziennik budowy może być wydany dopiero po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę. 

Dane, które powinny znaleźć się na stronie tytułowej dziennika, umieszczane przez ten sam organ, który wydał pozwolenie na budowę, to:

 • numer dziennika budowy (nadany przez organ),
 • data wydania dziennika budowy,
 • liczba stron,
 • dane personalne inwestora,
 • dane dotyczące budowy (adres, rodzaj budowy),
 • numer i data wydania pozwolenia na budowę,
 • pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika.

Uznaje się, że wszystko, co zostało zapisane w dzienniku budowy jest zgodne z prawdą, może więc on służyć jako dowód wykonania robót i zajścia zdarzeń w nim wpisanych.

Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są:

 • inwestor
 • inspektor nadzoru inwestorskiego
 • projektant
 • kierownik budowy
 • kierownik robót budowlanych
 • osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy
 • pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie – w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.

Osobą odpowiedzialną za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy, jego stan i właściwe przechowywanie jest kierownik budowy. Jego obowiązkiem jest dopilnowanie, by był dostępny na budowie dla wszystkich osób z niego korzystających.

Przed rozpoczęciem prac do dziennika wpisuje się osoby, którym powierzono kierownictwo, nadzór oraz kontrolę techniczną robót budowlanych, podając ich specjalności i numery uprawnień budowlanych. Osoby te datą i podpisem potwierdzają przyjęcie powierzonych im obowiązków.

Dziennik budowy jest niezbędnym dokumentem dla każdej inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę Dziennik budowy jest niezbędnym dokumentem dla każdej inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę

Na kolejnych stronach dziennika chronologicznie wpisuje się przebieg robót budowlanych, każdemu wpisowi musi towarzyszyć data i podpis osoby, która go dokonuje – z podaniem imienia, nazwiska, pełnionej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub reprezentowanego organu. Również protokoły związane z budową lub sporządzane w trakcie wykonywania robót wpisuje się do dziennika budowy. Można je sporządzać na oddzielnych arkuszach, ale wówczas koniecznie trzeba je dołączyć w sposób trwały do oryginału dziennika budowy i jego kopii lub też zamieścić oddzielnie, a w dzienniku dokonać wpisu o fakcie ich prowadzenia. Jeśli zaistnieje konieczność dokonania poprawek w dzienniku, należy poprawiany tekst skreślić, w taki jednak sposób, by ten pozostał czytelny, wpisać wersję właściwa i uzasadnić wprowadzone zmiany.

Jeśli w czasie budowy zmieni się kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru inwestorskiego lub projektant sprawujący nadzór autorski, należy dokonać w dzienniku wpisu, który określi stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, a następnie potwierdzić go datą i podpisami osoby przekazującej obowiązki oraz osoby je przejmującej. Pod każdym wpisem w dzienniku budowy osoby, których dotyczy wpis, potwierdzają podpisem i datą zapoznanie się z jego treścią.

Projekt domu: Niko 5Niko 5149,96 m²
Projekt domu: Irysek 6Irysek 6154,38 m²
Projekt domu: Odpowiedni D66Odpowiedni D66162,02 m²
Projekt domu: Alfi 2Alfi 2162,34 m²
Projekt domu: Karat 2Karat 2162,51 m²
Projekt domu: Markus 2Markus 2163,60 m²
Projekt domu: Poszukiwany D68Poszukiwany D68193,31 m²
Więcej polecanych projektów domów

Charakterystyka energetyczna a projekt budowlany

Podpinam się pod pytanie, ciężka sprawa ogólnie.

Autor: Oleczek871, data: 2022-08-26 15:57:41

Dopłaty do domów energooszczędnych

Dopłaty są chyba co roku z tego pamiętam ;)

Autor: Oleczek871, data: 2022-08-22 15:24:53

Przygotowanie ścian do malowania

A przepraszam bardzo, w czym kobiety są gorsze od Was ?

Autor: Tubiskowa, data: 2022-07-29 14:38:11

ściany w łazience - odpadający tynk

Ja miałam taki problem w mojej łązience niestety

Autor: Tubiskowa, data: 2022-07-29 13:28:22

Jakie drzwi polecacie na wejściowe?

Są różni producenci drzwi wejściowych. Ja przyznam się szczerze, że nie pamiętam jakiego ja mam. Mam je od kilku lat i dobrze się sprawują ;)

Autor: Tubiskowa, data: 2022-07-15 13:36:34
Zobacz całe forum

Dobry Start

 • Dziennik i tablica budowy
 • Projekty małej architektury
 • Pakiet magazynów wnętrzarskich
 • Pakiet magazynów budowlanych

Twoje Korzyści

 • Największy wybór projektów
 • Gwarancja najniższej ceny
 • Bezpłatna dostawa
 • Możliwość wymiany lub zwrotu
 • Bezpłatna zgoda na zmiany